TES 2021-2022

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 2021–2022  

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus uudistettiin Maaseudun Työnantajaliiton ja Teollisuusliiton välisten neuvottelujen tuloksena viime vuonna ja on voimassa 31.1.2022 asti. Mikäli tullaan palkkaratkaisuun ensi vuoden palkoista ennen vuoden 2021 loppumista, työehtosopimuskausi jatkuu 31.1.2023 asti ilman sisältömuutoksia. Työehtosopimus on yleissitova, eli sopimuksen vähimmäisehdot sitovat myös Maaseudun Työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia, kun taas työehtosopimuksen määrittelemät paikallisen sopimisen joustot ovat vain järjestäytyneiden työnantajien sovellettavissa. Työehtosopimus on myös ensisijainen työlainsäädännön vastaaviin säännöksiin verrattuna.

Yleiskorotus 2021:

  • 1.2.2021: 14 senttiä/tunti tai 24,08 euroa/kuukausi. Työehtosopimuksen sentti- ja euromääräiset lisät korotettiin 3 % 1.2.2020 alkaen koko sopimuskauden ajaksi.

 

Taulukkopalkat ja ammattitaitolisät 1.2.2021 alkaen:


Urakkapalkka ja työaikakirjanpito

 Urakkapalkka antaa työntekijälle laajemman ansaintamahdollisuuden ja se voi myös toimia vahvana työnteon kannustimena. Siinä sovitaan paikallisesti käytöstä ja perusteista ennen työnteon alkamista (työsopimusasia + perehdytys).

Urakkapalkkaan voidaan siirtyä, jos satotilanne tai jokin muu asia vaikuttaa poimintamääriin ja urakkataksan muutos on tarpeellista tehdä.

Urakkataksa lasketaan siten, että vaativuusryhmän palkka + 20 % jaetaan normaalilla urakkatyövauhdilla. Työvauhdin määrittely tehdään etukäteen, yleensä edellisten vuosien kokeneiden poimijoiden keskimääräisiin tuloksiin perustuen. Takuupalkka maksetaan niille, joiden vähimmäistuntipalkka (8,85) alittuu keskimäärin poimintakauden aikana eikä tulos johdu henkilökohtaisesta suorituksesta ja työolosuhteet ovat olleet normaalit.

Työnantajalla on velvollisuus vastata hinnoittelun oikeellisuudesta. Pelkkä asioista kertominen työsuojeluviranomaiselle tai muulle kysyjätaholle ei ole riittävä. Todentaminen vaatii työskentelyn seurantaa ja mittaamista, keskiarvojen laskemista vuosittain sekä näiden vertailua. Työaikakirjanpitoa vaaditaan palkkojen oikeellisuuden varmentamiseksi ja kuuluu ylipäänsä työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Tämä tarkoittaa jokaisen työntekijän jokaisen työpäivän työtuntien kirjaamista mahdollisine lisineen.

Huomioitavaa:

Työsopimus tehdään nykyään aina kirjallisesti.

Työaikapankkia voidaan soveltaa kaikkiin työsuhteisiin, myös lyhyisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja osa-aikaisiin, mutta tämä vaatii kirjallisen sopimuksen sekä MTA:n jäsenyyttä koska paikallinen sopiminen vaatii työnantajaliittoon järjestäytymisen. Työaikapankkiin voidaan muuntaa mm ylityöt, pyhätyön korotusosia ja lomaltapaluuraha palkallisiksi vapaatunneiksi, sovitulla tavalla myöhemmin pidettäviksi. Sen tarkoitus on palkallisen vapaa-ajan säästäminen, kun taas keskimääräisen säännöllisen työajan idea on suunnitella työvuorot ja -viikot erimittaisiksi koska työn olosuhteet niin vaativat.

Työaikapankin käyttö on siis eri asia kuin keskimääräisen säännöllisen työajan soveltamista tunti-tunnista periaatteella 40 tuntiseksi per viikko keskimäärin. Tasoitusjärjestelmää sovelletaan suunnittelemalla työvuorojen pituudet etukäteen työvuoroluetteloon ja laatimalla työaikasuunnitelman koko tasoitusjaksolle. Tasoitusjärjestelmää voidaan ottaa käyttöön työnantajan yksipuolisella päätöksellä, kunhan työsopimuksissa on sovittu 40 tunnin viikoittaisesta työajasta (ei voida soveltaa 37,5 tuntiseen työviikkoon a eikä muihin osa-aikaisuuksiin). Työnantaja on vastuussa siitä, että työaika todellisuudessa tasoittuu 40 tuntiin viikossa, enintään 52 kalenteriviikon aikana ja tuntilaskelmaa kutsutaan tuntipankiksi, eli tämä ei vaadi kirjallisen työaikapankkisopimuksen tekemistä. Keskimääräistä työaikaa voidaan soveltaa myös järjestäytymättömissä yrityksissä, tietyin rajoituksin.

Lisätyö

Työpaikalla voidaan paikallisesti sopia 172 tunnin lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia. Sopimisen edellytyksenä on, että työpaikalle on valittu luottamusmies ja sopimus lisätyöstä tehdään hänen ja työnantajan välillä kirjallisena. Jos luottamusmiestä ei ole, paikallisen sopimuksen käyttöön ottaminen edellyttää, että Teollisuusliitto ja MTA ovat hyväksyneet paikallisen sopimuksen sisällön ja käyttöön ottamisen. Osa-aikaisten osalta tunneista voidaan sopia suhteessa työaikaan. Lisätyön käyttöönotto työpaikoilla vaatii työnantajan jäsenyyttä Maaseudun Työnantajaliitossa.

Kikyt poistuivat pekkasia lisäämällä

Ns. ”pekkastaulukko” palautuu asteittain 100 tunniksi vuodessa. Työajan pidennys poistetaan vaiheittain sopimuskauden aikana 8 työajanlyhennystuntia lisäämällä vielä 1.1.2021 ja 1.1.2022. Työntekijän kanssa voidaan sopia siitä, ettei työajan lyhentämisvapaita pidetä. Tällöin työnantaja maksaa työntekijälle erillisen keskituntipalkasta laskettavan lisän, jonka suuruus on 1.1.2021 alkaen 5,0 %. Tätä lisää ei voida sisältää tuntipalkkaan, vaan sen täytyy näkyä palkkalaskelmassa omalla rivillä.

Ylityö ja enimmäistyöaika

Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa kuuden kuukauden ajanjakson aikana (26 viikkoa x 48 = 1.248 tuntia). Enimmäistyöaika sisältää kaikki mahdolliset työtunnit yhteenlaskettuna. Ylityö säilyy käsitteenä palkanmaksussa ja lasketaan kuten ennenkin. Keskimääräistä työaikaa soveltamalla voidaan kuitenkin yksittäisinä viikkoina suunnitella huomattavasti enemmän työtunteja kuin 48 tuntia viikossa, tämä ei ole ylityötä vaan tunti-tunnista maksettavaa säännöllistä työaikaa, mutta kaikki tehdyt työtunnit lasketaan kuitenkin yhteen puolivuosittain edellä mainitun säännön mukaisesti.

Vuosiloma

Määräaikaisten työsuhteiden lomakorvauksesta on kirjattu tarkentava soveltamisohje: Prosenttiperusteista lomakorvausta ei saa soveltaa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.

Työehtosopimuksen soveltamiskysymyksissä ottanette ystävällisesti yhteyttä Maaseudun Työnantajaliiton neuvontapalveluun, puh. 09-725 04500

www.tyonantajat.fi

Maatalouden kausityöntekijän työehdot 2021 -opas

Linkit erikielisiin oppaisiin: 

Työehtosopimus eri kielillä

Työehtosopimusta koskevat kysymykset, ajankohtaista:

Maaseudun työnantajat >>

Jäsenpalveluita

Maaseudun työnantajat neuvontapuhelin MTK:n jäsenille

MTK:n jäsenille jäsenetuhintaista neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä saa numerosta 0600 17 444. Puhelun hinta on 1,19 euroa minuutilta ja paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. Puhelin päivystää ti, ke ja pe kello 9.00–12.00. 

TOP